Przyjęty w dniu 19 grudnia 2018 roku projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego może całkowicie odmienić przebieg postępowań toczących się w myśl jego przepisów. Zmiany dotyczą m.in.: posiedzeń organizacyjnych, na których będą tworzone plany rozprawy, regulacji ograniczających możliwość wnoszenia zarzutów potrącenia, mechanizmów zapobiegających obstrukcji procesowej oraz zmian w zakresie wysokości opłat sądowych od pism procesowych.

Przed posiedzeniem cywilnym warto zasięgnąć porady prawnej u kompetentnego adwokata.

Co ciekawe, projekt wprowadza nieznaną dotychczas w postępowaniu cywilnym instytucję oddalenia przez Sąd powództwa uznanego za oczywiście bezzasadne na wstępnym etapie postępowania sądowego. Również możliwym będzie dokonanie tegoż oddalenia na posiedzeniu niejawnym jeszcze przed uruchomieniem procedur administracyjnych związanych z doręczeniem stronom pozwu. Korespondencja będzie wymieniana wyłącznie pomiędzy stroną pozywającą a Sądem, który będzie miał obowiązek pisemnie uzasadnić swoją decyzję. Rzecz jasna, od takiego wyroku będzie powodowi przysługiwała apelacja. Po jej ewentualnym uznaniu, uruchamiana jest procedura przekazania sprawy do kolejnej instancji.

Natomiast w przypadku jeśli przesłanki do oddalenia pozwu jako oczywiście bezzasadnego nie zajdą, wówczas sprawie zostaje nadany bieg, a strona pozwana otrzymuje pozew. Zgodnie z projektem, pozwany będzie pouczony o możliwości złożenia odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie. Zmiana w odniesieniu do obecnego stanu prawnego dotyczy umożliwienia tego typu działania w ogóle – aktualnie stanowi ona wyjątek uzależniony od decyzji przewodniczącego.

Sąd wzywa do siebie strony na wyznaczone posiedzenie przygotowawcze. Ma ono spełnić zadanie swojego rodzaju mediacji bez konieczności prowadzenia posiedzeń czy rozpraw.

Największe zainteresowanie klientów, którzy korzystają z naszych porad prawnych budzi kwestia zmian w postępowaniu przygotowawczym. Jest to rzeczywiście propozycja najbardziej rewolucyjna. Wprowadza bowiem do procedury cywilnej nową fazę postępowania przygotowawczego oraz instytucji planowania rozprawy. Z czym wiąże się ten zapis? Otóż, jeżeli wcześniejsze działania Sądu i stron nie doprowadzą do umożliwienia wydania wyroku zaocznego, wówczas Sąd wzywa do siebie strony na wyznaczone posiedzenie przygotowawcze. Ma ono spełnić zadanie swojego rodzaju mediacji bez konieczności prowadzenia posiedzeń czy rozpraw. Tego typu dialog, odbywać się będzie pod nadzorem sędziego, który będzie tłumaczył stanowiska stron oraz przedstawi swój pogląd na sprawę.

Będzie to miało na celu polubowne zażegnanie sporu. Jeśli będzie ono bezskuteczne, wówczas Sąd może skierować strony na mediację. Jednocześnie powstanie wówczas tzw. plan rozprawy, czyli rozstrzygnięcie co do wniosków dowodowych oraz dokładne określenie żądań stron. Na podstawie takiego planu sporządzony zostanie również harmonogram dalszych rozpraw. Przed takim posiedzeniem warto zasięgnąć porady prawnej u kompetentnego adwokata, ponieważ nie przedstawione na nim dowody i twierdzenia są pomijane w dalszej procedurze. Wyjątkiem jest fakt zaistnienia nowych okoliczności, przy których nowe dowody należy przedstawić.

Jeśli przesłanki do oddalenia pozwu jako oczywiście bezzasadnego nie zajdą, wówczas sprawie zostaje nadany bieg, a strona pozwana otrzymuje pozew.

Projekt ma na celu znaczną redukcję czasu oczekiwania na termin kolejnych rozpraw. Według harmonogramu będą one mogły odbywać się nawet w dniach kolejnych, jednak tego typu proces dotyczyć będzie wyłącznie spraw skomplikowanych. Przy prostszych, Sąd będzie dążył do zamknięcia sporu na jednej rozprawie. Stawiennictwo stron będzie bezwzględnie obowiązkowe.

Zmiany dotyczą również zarzutu potrącenia wierzytelności. W myśl nowych przepisów bowiem pozwany może podnieść zarzut potrącenia nie później, niż przy wdaniu się w spór co do istoty sprawy albo w terminie dwóch tygodni od dnia, gdy wierzytelność stała się wymagalna. Kancelaria Prawna Ryszard Zasada w Pile wspiera swoich mocodawców również w zakresie postępowań, co do których nastąpiła nowelizacja przepisów prawa, aby jak najlepiej zabezpieczyć ich interesy.

WhatsApp chat