Podczas udzielania porady prawnej, również adwokaci posiłkują się precedensowymi orzeczeniami w tym przedmiocie. Sprawą interpretacji przepisu art.62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zajął się Sąd Najwyższy. Ujawnienie w organizmie danego człowieka obecności narkotyków nie oznacza, że osoba znajdowała się wcześniej w ich posiadaniu.

Kwestia posiadania narkotyków na własny użytek jest zgoła inaczej interpretowana przez poszczególne sądy w Polsce i prawników. Orzecznictwo w sprawach dotyczących posiadania środków odurzających w ilościach nieznacznych różni sie od siebie i stąd wynikają także rozbieżności interpretacyjne przepisów nadrzędnych. Podczas, gdy jedni sędziowie orzekają, iż zakaz posiadania jakiejkolwiek ilości opiatów jest bezwzględny la każdej ilości i celu, inni twierdzą, że krótkotrwałe posiadanie substancji odurzających nie jest czynem zabronionym. Sądy podkreślały, iż z treści przepisu art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w żaden sposób nie wynika jakiekolwiek zawężenie karalności posiadania narkotyków.

Rzeczony przepis o przeciwdziałaniu narkomanii wskazuje bowiem, że: „Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Podczas udzielania porady prawnej, również adwokaci posiłkują się precedensowymi orzeczeniami w tym przedmiocie. Coraz częściej zaś sądy wskazują, że przepis o niekaralności posiadania śladowych ilości narkotyku na użytek własny obowiązywał we wcześniejszym stanie prawnym lecz ustawodawca go uchylił. Co za tym idzie, orzecznicy i obrońcy osób oskarżonych o posiadanie narkotyków interpretują, że skoro w nowej ustawie (z 2005 roku) ustawodawca nie uwzględnił takiej klauzuli, to każde, również te krótkotrwałe, posiadanie narkotyków powinno być penalizowane.

Odmiennego zdania z kolei były sądy, według których krótkotrwałe posiadanie narkotyków nie powinno być czynem zabronionym określonym w art. 62 wyżej wskazanej ustawy. Sankcje w tym przedmiocie mogłyby doprowadzić, zdaniem orzeczników do karania wszystkich, którzy znajdą się pod wpływem narkotyków. Każda osoba, będąca w takim stanie, na pewno choć przez chwilę, była przecież w posiadaniu narkotyków.

Sprawą interpretacji przepisu art.62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zajął się zatem Sąd Najwyższy, który wreszcie stwierdził, iż posiadaniem środka odurzającego jest każde władanie takim środkiem, także związane z jego użyciem lub zamiarem użycia, natomiast w każdym przypadku stwierdzenia posiadania narkotyków, należy je zabezpieczyć, a następnie, orzec ich przepadek. Sąd Najwyższy jednocześnie stwierdził, iż przepisy ustawy nie wskazują wprost na zakaz używania narkotyków. Jest to jednak zbędne, gdyż można niniejszy fakt wywnioskować ze znajdującego się w ustawie katalogu przypadków, kiedy posiadanie narkotyków jest legalne.

Sąd Najwyższy orzekł również, że ujawnienie w organizmie danego człowieka obecności narkotyków nie jest związane z automatycznym przyjęciem, że osoba znajdowała się wcześniej w ich posiadaniu (nie jest przestępstwem znajdowanie się w stanie po użyciu środka odurzającego).

Wobec powyższych wątpliwości zachęcamy do kontaktu z kancelarią Ryszarda Zasady w Pile. Pozostajemy do Państwa dyspozycji w zakresie doradztwa oraz prawnego wsparcia.

WhatsApp chat